Julkiset hankinnat oikeus- ja talousseminaari Joensuussa 23-24.8.2017

Elokuun 23. ja 24. päivä järjestettiin Itä-Suomen yliopiston ja julkisten hankintojen yhdistyksen järjestämä Julkisten hankintojen oikeus ja talous -tutkimusseminaari Joensuussa. Seminaariin olivat tervetulleita kaikki hankinnoista ja hankintatutkimuksesta kiinnostuneet. Seminaari varattiin täyteen ja tilaisuuteen osallistui 70 innostunutta kuulijaa.

Tilaisuuden avasivat Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen sekä yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maria Halonen. Avauspuheenvuoroista kävi ilmi, että kyseessä oli ensimmäinen julkisia hankintoja koskeva tutkimusseminaari Suomessa. Tilaisuudessa artikkelikäsikirjoituksiin perustuneiden esitysten pitäjät saivat myös palautetta käsikirjoituksistaan paikalla olleilta Tomi Voutilaiselta, Kirsi-Maria Haloselta, Pertti Virtaselta sekä Vaasan yliopiston yliopistonlehtori Kristian Siikavirralta.

Seminaarin ensimmäisenä päivänä pidetyissä esityksissä keskityttiin hankintalain tavoitteisiin ja lain velvoittavuuteen. Professori Tomi Voutilaisen esityksessä käytiin läpi vuonna 2017 voimaan tulleen hankintalain säännösten velvoittavuuden eri tasoja ja tuotiin esiin, että useat hankintalain säännöksistä on kirjoitettu siten, että niissä velvoittavuuden ohella sallitaan hankintayksikön tietty menettely. Esityksessä käytiin läpi myös sitä, että hankintatoimintaan vaikuttavat hankintalainsäädännön säännösten ohella monet muut oikeusohjeet esimerkiksi julkisyhteisöjen varainkäytöstä. Helsingin yliopiston jatko-opiskelija Markus Ukkola piti esityksen hankintalainsäädännön sisältövaatimuksista sekä hankintojen laatukysymyksistä valittamisesta erityisesti sosiaalihuollon palveluhankinnoissa. Itä-Suomen yliopiston jatko-opiskelija Hannu Toivonen kävi esityksessään läpi hankintalain tavoitteiden kuten innovatiivisuuden toteuttamista hankintamenettelyssä. Markkinaoikeustuomari, OTT Pertti Virtasen esityksessä esiteltiin hankintalain tavoitteiden merkitystä erityisesti hankintojen oikeussuojajärjestelmän kannalta. Turun yliopiston jatko-opiskelijan Johanna Sammalmaan esityksessä keskityttiin kysymyksiin sosiaalisten tavoitteiden edistämisestä julkisissa hankinnoissa sekä erityisesti kysymykseen siitä, minkälaiset sosiaaliset näkökohdat liittyvät lainsäädännössä edellytetyllä tavalla riittävästi hankinnan kohteeseen. Päivän päätteeksi pidettiin Joensuun seudun kehittämisyhtiö Josek Oy:n hankinta-asiamiehen Jarkko Peiposen johdolla paneelikeskustelu, jossa sivuttiin muun muassa julkisten hankintojen innovatiivisuustavoitteiden saavuttamista sekä lain tavoitteiden keskinäisiä suhteita.

Seminaarin toisena päivänä keskityttiin hankintojen toteuttamiseen ja innovaatioihin. Lapin yliopiston yliopistonlehtori ja yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maria Halonen piti esityksen hankinnan ennakoidun arvon määrittämisestä ja etenkin siitä, miten eri hallinnollisten yksiköiden hankintojen arvoja tulisi yhtäältä laskea yhteen ja toisaalta pitää erillisinä. Itä-Suomen yliopiston jatko-opiskelija Tommi Oikarinen jatkoi esityksessään hankintojen ennakoidun arvon oikeudellisista näkökulmista ja toi esiin asiaan vaikuttavana myös julkisyhteisöjen varainkäyttöä laajemmin ohjaavaa lainsäädäntöä. Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun tutkija KTT Suvituulia Taponen kävi läpi agenttiteoriaan perustuvaa tutkimustaan ulkoistetun palvelutuotannon riskien johtamisesta. Itä-Suomen yliopiston jatko-opiskelija Isamaria Räsänen esitteli tutkimustaan allianssimallista tietojärjestelmähankinnan menettelynä. Itä-Suomen yliopiston jatko-opiskelija Jarkko Pesu kävi puolestaan läpi esityksessään innovaation oikeudellista merkitystä hankintalaissa.

Seminaari sai positiivista palautetta tutkimuksellisen sisältönsä lisäksi myös esitysten käytännön lisäarvosta ja hyödynnettävyydestä. Hankintayhdistys kiittää esityksen pitäneitä ja niitä kommentoineita panostuksesta julkisten hankintojen tutkimukseen sekä kaikkia paikalla olleita hedelmällisistä keskusteluista. Seminaarissa esitellyt artikkelit on tarkoitus julkaista lähitulevaisuudessa vertaisarvioituina julkisten hankintojen yhdistyksen omassa julkaisusarjassa Edilex-palvelussa.

Vastaa