Tarjousten vertailu -seminaari 2.5.2017

Aurinkoisena päivänä 2.5.2017 hankintayhdistys järjesti seminaarin tarjousten vertailukysymyksistä. Tilaisuus järjestettiin Kuntatalolla. Tilaisuuden avasi yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maria Halonen ja KL-Kuntahankinnat Oy:n toimitusjohtaja Raili Hilakari. Yhdistyksen hallituksen jäsen Katariina Huikko toimi tilaisuuden puheenjohtajana ja keskustelun herättelijänä.

Seminaarin ensimmäisenä puhujana Hansel Oy:ssä toimiva yksikön päällikkö Ilkka Sihvola havainnollisti käytännönläheisten esimerkkien kautta hinnan ja laadun suhdetta ja painoarvojen asettamisen vaikutusta hankinnan lopputulokseen. Erilaiset vaihtoehtoiset laskentakaavat saivat yleisön pohtimaan tavanomaisesti käytettävien laskentakaavojen merkitystä. Ilkka esitteli myös ns. huutokauppamallin, jossa huonompi laatu muunnetaan ”lisähinnaksi” tarjousvertailussa ja uskoi, että tätä mallia tullaan käyttämään enemmän tulevaisuudessa.

Matti Kuittinen Ympäristöministeriöstä tarkasteli julkista rakentamista ympäristötavoitteiden saavuttamisessa. Kulutus ja rakentaminen eivät tällä hetkellä ole kestävällä pohjalla, vaan rakennusten energiatehokkuuteen ja rakennusmateriaalien hiilijalanjälkeen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Matti korosti ympäristövaikutusten ja uusien innovaatioiden vaikutusten mittaamisen objektiivisuuden ja läpinäkyvyyden merkitystä. Elinkaariajattelu tulisi hänen mukaansa ottaa mukaan sekä taloudellisten että ympäristövaikutusten arvioinnissa. Tämä voi käytännössä merkitä esimerkiksi sitä, ettei energiakorjauksien tekeminen asuintaloihin ole kannattavaa, koska korjauksesta aiheutuvat päästöt kuittaantuvat parantuneena energiatehokkuutena.

Harri Ojala KL-Kuntahankinnat Oy:stä esitteli Kuntahankintojen laadun arviointia ja työkokeen käyttämistä ODA-hankkeessa (Omahoito ja Digitaaliset Arvopalvelut). Sähköistä palvelua ja sen kehitystä arvioi asiantuntijaraati. Hanke oli vaativa, mutta sai kiitosta sekä toimittajilta että tilaajilta. Työkoetta käytettiin osana neuvottelumenettelyä ja työkokeesta saatuja tuloksia käytettiin osana tarjousten vertailua. Tässä mallissa arviointi ei näin ollen perustunut yksinomaan kirjallisesti tehtyyn aineistoon, vaan palvelun laatu tuli todentaa myös käytännössä työkokeen aikana.

Taloustieteilijä Janne Tukiainen (VATT ja London School of Economics) avarsi kuulijoiden ymmärrystä julkisista hankinnoista taloustieteellisen huutokauppateorian näkökulmasta. Talousteorian peruslähtökohdilla on paljon merkitystä myös julkisten hankintojen taustalla. Esimerkiksi valinta kiinteän hinnan tai joustavamman hinnoittelun välillä vaikuttaa myös tarjoajien käyttäytymiseen ja hankinnan lopputulokseen. Hinnoittelumekanismeja tulisikin entistä enemmän arvioida hankinnan kohteen määrittelyn selkeyden näkökulmasta. Vain kokeilevalla, empiirisellä metodilla voidaan todellisuudessa arvioida eri tekijöiden vaikutuksia. Huutokauppateoria auttaa ymmärtämään hankinnan lopputuloksen muutoksia hankinnan sääntöjen ja olosuhteiden muuttuessa. Tukiaisen viesti oli selkeä: hankkijoiden kannattaisi nykyistä enemmän järjestää itse huutokauppakokeiluja.

Seminaarin ja vuosikokouksen jälkeen hankintayhdistyksen jäsenet pääsivät nauttimaan virvokkeita ja vierailemaan KL-Kuntahankintojen tiloihin. Kiitos Kuntahankinnoille, Kuntaliitolle, puhujille ja kaikille osallistujille erinomaisesta seminaaripäivästä!

Vastaa